Apply now
+0420 728 921 524
5. května 620, 432 01 Kadaň

V rámci zvyšování gramotnosti jsme skrze online přenos zprostředkovali studentům přednášku na téma znečištění ovzduší, přičemž studenti byli v průběhu vyzýváni též k diskuzi na základě doplňujících otázek k prezentaci.

Tématem byla také větrná růžice, stránky ČHMÚ se zaměřením na kvalitu ovzduší (index kvality ovzduší) a stránky windy.com, kde lze nalézt informace o aktuálním stavu počasí a jeho kvalitě. V rámci online výuky byly studentům kladeny otázky.

Řešili jsme základní informace o složení atmosféry a jejích vrstvách. Řekli jsme si o dělení zdrojů znečištění na přirozené (sopky, požáry, moře) a antropogenní = lidská činnost (průmysl, energetika, doprava, zemědělství, domácí vytápění). Dále jsme podrobně probrali jednotlivé polutanty – CO2 (zdroje, koncentrace a její trend, skleníkový efekt, změna klimatu, uhlíková stopa), O3 (rozdíl mezi troposférickým a stratosférickým ozonem, letní smog, zdravotní důsledky, ozonová vrstva), SO2 (zdroje, kyselý déšť, účinek na jehličnany, odumírání lesů v Krušných horách), NOx (zdroje, zdravotní důsledky), prachové částice (velikost, zdravotní důsledky, zdroje), radioaktivní látky (přirozená radioaktivita, jaderná havárie v Černobylu a Fukušimě).

Studenti dostali pracovní listy k vypracování offline s možností konzultace. Pracovní listy se zabývají převážně tématy obsaženými v prezentaci, přičemž jednotlivé úkoly tato témata vhodně doplňují. Studenti mají vypracovat otázky týkající se větrné růžice, ozonu, indexu kvality ovzduší a jednotlivých polutantů. Větší pozornost je věnována oxidu uhličitému. V rámci pracovních listů se studenti také učí pracovat s grafickými výstupy (grafy, schémata).

Comments are closed.
Follow edSuite
Kde nás najdete